Ansvarsfraksrivelse

CryptoNews påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil på denne nettsiden (inkludert utelatelser eller unøyaktig materiale). CryptoNews påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle handels- eller investeringsrelaterte tap påført av CryptoNews-besøkende, selv om de er et resultat av feil.

Alt innhold skrevet på denne siden er beskyttet av opphavsrett og kan ikke reproduseres uten uttrykkelig tillatelse fra CryptoNews. Dersom det blir funnet at materiale blir reprodusert, uten tillatelse fra CryptoNews, vil CryptoNews straffeforfølge involverte parter i hele lovens omfang. Ovennevnte klausul strekker seg ikke til noen RSS-feeds som CryptoNews gir eller til tilfeller der eksplisitt CryptoNews-tillatelse ble gitt.

Dersom du er misfornøyd med noen av vilkårene som er skissert ovenfor, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke CryptoNews.